Privacyverklaring

Amenti Uitvaartverzorging, gevestigd in Woerden en in De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Contact gegevens

Wilhelminaweg 10
3441 XC  Woerden
0348 – 200 005
amenti@amentiuitvaart.nl
www.amentiuitvaartverzorging.nl

Contactpersoon

Caroline de Bruijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Amenti Uitvaartverzorging.
caroline@amentiuitvaart.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amenti Uitvaartverzorging verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in een dossierbestand verwerken:

 • gegevens overledene: naam,-.adres,-woonplaatsgegevens,(naw-gegevens)
 • geboorte-en sterfdatum en geboorte-en sterfplaats
 • gegevens opdrachtgever: naw-gegevens, telefoonnummers en email-adres
 • namen familie en/of verwanten op de rouwkaart
 • foto overledene op de rouwkaart
 • beeldpresentatie van overledene en familie en/of verwanten
 • formulieren aan derde partijen
 • nazorgformulier
 • persoonsgegevens prospects

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verwerkt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met bovengenoemde contactpersoon.
Amenti Uitvaarverzorging verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Amenti Uitvaartverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • ten behoeve van de uitvoering van een uitvaart
 • om u te informeren over onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Amenti Uitvaartverzorging neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen  over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amenti Uitvaartverzorging) tussen zit. Amenti Uitvaartverzorging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google/Dropbox/Q-Sync/Thunderbird. Deze systemen worden gebruikt voor informatie uitwisselingen met opdrachtgevers van een uitvaart.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens worden in het dossier bewaard zolang de onderneming Amenti Uitvaartverzorging bestaat, zowel digitaal als deels schriftelijke versie.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Amenti Uitvaartverzorging verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Amenti Uitvaartverzorging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amenti Uitvaartverzorging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bovengenoemde contactpersoon.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Amenti Uitvaartverzorging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Amenti Uitvaartverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met vermelde contactpersoon.